Polityka prywatności

Polityka prywatności https://caliproject.pl/ 

Witaj! Skoro zajrzałeś do tej zakładki to z pewnością dlatego, że dbasz o ochronę swoich danych osobowych. Cieszymy się, że ten temat jest dla Ciebie ważny. Właśnie dlatego przygotowaliśmy specjalny dokument, który w dość przystępny i zwięzły sposób wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania  plików cookies na Portalu udzielającym sublicencji na korzystanie z kursów on-line https://caliproject.pl/ 

Jeżeli jednak jakieś kwestie okażą się niejasne bądź będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości związane z polityką prywatności, w dowolnym momencie możesz skontaktować się z  Cezarym Dymkowskim pod adresem e-mail: caliprojectshop@gmail.com 

I. Zacznijmy od informacji podstawowych i ogólnych: 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: Administratorem) jest: Cezary Dymkowski ul. Tarchomińska 13/lu1 03-746 Warszawa, NIP: 5252797199. 
 1. W przypadku wątpliwości związanych z polityką prywatności, w dowolnym momencie skontaktować się możesz z Cezarym Dymkowskim: caliprojectshop@gmail.com 
 1. Przysługujące prawa z zakresu ochrony danych osobowych wynikające z niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującego prawa możesz wykonywać względem administratora. 
 1. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych osobowych (patrz punkt II „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”. 
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (dalej: RODO)” przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych– czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, 
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych– czyli prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych, 
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych– jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany będą wymagać weryfikacji. 
 • Prawo do bycia zapomnianym – prawo to daje Tobie możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane. 
 • Prawo do cofnięcia zgody– w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez KursyAutomatyki.pl. Zmiana dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO. 
 • Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych – w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych . Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, będzie również oznaczać Twoją rezygnację z otrzymywania powiadomień, związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO. 
 • Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi– Jeżeli tego sobie życzysz masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych osobowych. Na twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim przypadku, zgromadzone przez nas dane będą przekazane jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO. 
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – możesz złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w przypadku Polski jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych: 
  Urząd Ochrony Danych Osobowych 
  ul. Stawki 2 
  00-193 Warszawa 
 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 
 1. Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. 
 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych usługodawców, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz realizacji zamówień. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie środków ochrony dostoswanych do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo: 
 • Smarthost Sp. z o.o. ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa, NIP: PL 573-287-48-47, REGON: 366194822, KRS: 0000656356  w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, 
 • Operatorowi systemu płatności on-line firmie PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444., będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu. 
 • Centrum Podatkowo-Księgowe Kontex Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 48/54, 00-876 Warszawa, NIP: 5272918364 w celach księgowych i rozliczeniowych. 
 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. 

Kolejny ważny punkt to, 

II.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

 1. Rejestracja konta. Zakładając konto na portalu https://caliproject.pl/ podać będziesz musiał w formularzu rejestracyjnym dane umożliwiające nam rejestrację konta, tj. nazwa użytkownika,imię, adres e-mail oraz hasło. 
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta. 
 • Dane przekazane w związku z założeniem konta, wykorzystane są w celu rejestracji konta nowego użytkownika, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dokonania rejestracji konta. 
 • Usunięcie konta użytkownika nie oznacza usunięcia podanych danych z naszej bazy danych. Przechowujemy powyższe dane w naszym uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na przykład w celu wykazania udzielenia przez Ciebie zgody do założenia konta w naszym serwisie. 
 • Dane te przetwarzane będą przez czas istnienia konta, o ile wcześniej nie dokonasz jego usunięcia. 
 • Istnieje możliwość sprostowania podanych danych celu założenia konta w dowolnym momencie. 
 • Istnieje także możliwość przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO. 
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Pytania pomocnicze: 

a) Co daje mi rejestracja konta w portalu? Caliproject.pl  

Użytkownik zarejestrowany na portalu może odbyć bezpłatny kurs online z dostępnych po uprzednim zapisaniu się do Newslettera (wiadomości e-mail) i ma możliwość zakupu kursu online płatnego. 

b) Jakie mam uprawnienia, jeżeli nie zarejestruje konta w portalu? 
Użytkownik niezarejestrowany na portalu może przeglądać portal, ale nie może odbyć żadnego kursu online. 

 1. Zakupy/realizacja zamówienia. Dokonując zakupu poprzez Portal musisz podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, miejscowość, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, jeżeli kupujesz produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niezbędne będą również: nazwa firmy, adres siedziby oraz numer NIP
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia. 
 • Pamiętaj, że w przypadku danych osobowych wynikających z realizacji zamówień: 
  – tracisz możliwość sprostowania danych po realizacji zamówienia, 
  –  nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych oraz domagać się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, – nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych oraz domagać się ich usunięcia z faktury. 
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach archiwalnych i statystycznych domagać się usunięcia danych z bazy lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu możesz w dowolnym momencie. Ponadto posiadasz uprawnienia do przenoszenia Twoich danych osobowych wynikające z art. 20 RODO. 
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są: w celu realizacji zamówienia (art.6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury oraz uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), archiwalnym i statystycznym (art.6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • Dane osobowe wynikające z zamówień przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 1. Kontakt poprzez e-mail. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej podajesz nam swój adres e-mail. Niewykluczone również, że w treści wiadomości wskażesz także inne dane osobowe. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne by nawiązać z nami kontakt. 
 • Podane przez Ciebie dane osobowe za pośrednictwem wysłanej wiadomości e-mail, przetwarzane będą w celu kontaktu z Tobą (art.6 ust. 1 lit. a RODO) oraz archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • Podstawą do przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda w postaci zainicjowania rozmowy tj. przesłania wiadomości e-mail. 
 • Posiadasz prawo do wglądu w historię przeprowadzonej z nami konwersacji, o ile została ona zarchiwizowana. 
 • Posiadasz prawo do żądania usunięcia konwersacji. (Z zastrzeżeniem i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO , że konwersacja nie zostanie usunięta, jeżeli nasz nadrzędny interes wymagał będzie zachowania tej konwersacji np. w celu obrony). 
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 • Dane osobowe wynikające z kontaktu przetwarzane będą przez czas niezbędny do komunikacji z Tobą, chyba że konwersacja została zarchiwizowana. 
 •  

4. Otrzymywanie wiadomości e-mail (czyli Newsletter). Wiadomości, które będą wysyłane w Newsletterze to: informacje o kursie i innych kursach, nowości z branży automatyki i robotyki, oferty marketingowe, oferty handlowe, informacje z branży, informacje merytoryczne, informacje o Webinarach i ciekawostki. Zapisując się do naszego Newslettera czyli wiadomości e-mail podajesz nam swoje imię, nazwę użytkownika oraz adres e-mail. Zapis do wysyłania wiadomości e-mail możesz zrobić w różnych miejscach na naszym portalu. Przy zapisie do darmowego kursu (musisz być zarejestrowany na portalu, abyś mógł zapisać się do Newslettera w tym przypadku, dane podane przy rejestracji zostaną zapisane do wysyłki wiadomości e-mail – takie jak imię nazwa użytkownika, adres e-mail) przy rejestracji konta użytkownika oraz w formularzach dostępnych na portalu. 

 • Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisu do wiadomości e-mail (Newslettera). 
 • Dane przekazane w związku z zapisem do otrzymywania wiadomości e-mail, wykorzystane są w celu wysyłki newslettera,a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zapisu do wysyłania wiadomości e-mail (Newslettera). W Newsletterze będą wysyłane informacje o kursie i innych kursach, nowości z branży automatyki i robotyki, oferty marketingowe, oferty handlowe, informacje z branży, informacje merytoryczne, informacje o Webinarach i ciekawostki. 
 • Usunięcie z listy mailingowej nie oznacza usunięcia podanych danych z naszej bazy danych. Przechowujemy powyższe dane w naszym uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na przykład w celu wykazania udzielenia przez Ciebie zgody do zapisu na otrzymywanie wiadomości e-mail (newslettera). 
 • Dane te przetwarzane będą przez czas wysyłania wiadomości e-mail czyli newslettera, o ile wcześniej nie dokonasz usunięcia z listy mailingowej. 
 • Istnieje możliwość sprostowania danych w celu zapisu do otrzymywania wiadomości e-mail (newslettera) w dowolnym momencie. 
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 • Istnieje także możliwość przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO. 

5.  Uczestnictwo na Webinarze. Aby uczestniczyć w Webinarze należy zapisać się na niego i podać dane osobowe takie jak: imię, adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne         jednakże jest niezbędne do zapisu i uczestnictwie w Webinarze. 

 • Dane przekazane w związku z uczestnictwem na Webinarze, wykorzystane są w celu zapisu użytkownika do Webinaru i późniejszym uczestnictwie w nim, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dokonania zapisu na dany Webinar. 
 • Dane te przetwarzane będą przez czas trwania Webinarum, o ile wcześniej z niego nie wyjdziesz i nie zakończysz w nim swojego udziału. 
 • Zakończenie Webinaru nie oznacza usunięcia podanych danych z naszej bazy danych. Przechowujemy powyższe dane w naszym uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na przykład w celu wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na uczestnictwo w Webinarze. 
 • Istnieje możliwość sprostowania w dowolnym momencie podanych danych w celu uczestnictwa w Webinarze. 
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 • Istnieje także możliwość przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO. 

6. Kontakt poprzez formularz. Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza podajesz nam swoje imię i nazwisko, wiek, adres e-mail oraz telefon. Niewykluczone również, że w treści notatki w formularzu wskażesz także inne dane osobowe. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne by nawiązać z nami kontakt. 

 • Podane przez Ciebie dane osobowe za pośrednictwem kontaktu przez formularz, przetwarzane będą w celu kontaktu z Tobą (art.6 ust. 1 lit. a RODO) oraz archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • Podstawą do przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda w postaci zainicjowania kontaktu tj. przesłania uzupełnionego formularza. 
 • Posiadasz prawo do wglądu w dane przesłane za pośrednictwem formularza, o ile został on zarchiwizowany. 
 • Posiadasz prawo do żądania usunięcia danych przesłanych za pośrednictwem formularza. (Z zastrzeżeniem i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, że konwersacja nie zostanie usunięta, jeżeli nasz nadrzędny interes wymagał będzie zachowania tej konwersacji np. w celu obrony). 
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 • Dane osobowe wynikające z kontaktu przetwarzane będą przez czas niezbędny do komunikacji z Tobą, chyba że konwersacja została zarchiwizowana. 

III. PLIKI COOKIES 

 1. Czym są cookies? 

Pliki cookies czyli tzw. ciasteczka są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz przeglądając stronę (może to być np. laptop, tablet, smartfon). Pliki cookies dzielą się na: własne, czyli takie które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny lub podmiotów trzecich i wówczas mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich z których usług korzystamy (np. Google). 

 1. Czy wykorzystujemy pliki cookies? Dlaczego? 

Tak, na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies tak jak z resztą na większości stron, które przeglądasz. Cookies spełniają wiele przydatnych funkcji m.in.: zapewniają bezpieczeństwo podczas uwierzytelniania użytkowników, wpływają na procesy i wydajność korzystania z Portalu, tworzenia statystyk. 

 1. Co dalej dzieje się z plikami cookies? 

Niektóre używane w cookies usuwane są wraz z zakończeniem sesji przeglądarki internetowej, tzw. cookies sesyjne. Inne, tzw. trwałe cookies, zachowywane są na Twoim urządzeniu końcowym aż do kolejnej wizyty na Portalu. 

 1. Czy mogę samodzielnie podjąć decyzję o wykorzystywaniu plików cookies odnośnie mojej przeglądarki? 

Tak, podczas pierwszej wizyty na Portalu wyświetlany jest komunikat dotyczący stosowania plików cookies i już na tym poziomie możesz zdecydować czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, czy też nie. Jeżeli zmienisz zdanie względem wykorzystania plików cookies w dowolnym  momencie możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki tj. możesz całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies, żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. ! Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może  spowodować trudności w korzystaniu z Portalu (np. konieczność logowania się na każdej podstronie, wydłużony okres ładowania Portalu) 

 1. Jakie pliki cookies wykorzystujemy 
 • Cookies własne – w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu, realizacji zamówień, rejestracji konta. 
 • Cookies podmiotów trzecich: 
  – Google Analytics – obsługiwany jest dzięki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prace i działania na danych z Google Analytics realizujemy w oparciu o nasz prawny i uzasadniony interes w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji strony internetowej. Uznajemy za konieczne wskazać, że Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z tej strony, a zgromadzone informacje są przekazywane do serwerów siedziby Google’a i tam też są przechowywane. Informujemy, że dokonujemy anonimizacji adresu IP przez co przed przekazaniem jest on skracany. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google’a i tam jest skracany. Jeżeli nie chcesz by pliki cookies na naszej stronie rejestrowały dane dotyczące Twojego ruchu na stronie możesz zainstalować odpowiednią do tego wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  – Google Tag Manager – korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i podejmować działania mające na celu ulepszanie naszej strony. Google Tag Manager nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane. 
  – Google Ads – korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. 
  – YouTube – osadzamy na Stronie wideo w związku z tym wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są z chwilą odtwarzania wideo. Jeżeli chcesz uniknąć wykorzystywania plików cookies w tym zakresie, to nie odtwarzaj wideo. Odtworzenie wideo skutkuje przesłaniem informacji wraz z Twoim IP przez Twoją przeglądarkę do Google. Jeżeli jednak odtwarzając wideo, jesteś zalogowany do serwisu Google, to usługodawca nie tylko otrzyma Twój adres IP, ale będzie mógł bezpośrednio przyporządkować ten ruch na naszej Stronie do Twojego profilu Google. 
  – Facebook Pixel – narzędzie dostarczone i obsługiwane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Pixel pozwala nam kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy oraz ogólny content. Dzieje się to na podstawie informacji zgromadzonych przez Facebook Pixel, który odczytuje Twój ruch i zachowanie na stronie. Zebrane informacje przekazywane są i przechowywane w serwerach Facebooka. Powyższe dane zebrane w ramach tego narzędzia są anonimowe. Oznacza to, że nie możemy Ciebie zidentyfikować. 
  – vimeo.com – na stronie osadzamy wideo z serwisu vimeo.com. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Vimeo, Inc. 555 West 18th Street New York, New York 10011. Pliki cookies ładowane są z chwilą odtwarzania wideo. Jeżeli nie zgadzasz się na ich załadowanie – nie odtwarzaj wideo. Musisz wiedzieć, że Vimeo otrzymuje informację o odtworzeniu nawet, jeżeli nie posiadasz profilu na vimeo.com. Taką informacją jaką jest Twój  adres IP, twoja przeglądarka internetowa przesyła bezpośrednio do serwera usługodawcy. 
   

***Czujemy się w obowiązku poinformować, że zarówno Google LLC jak  i  Facebook  posiadają  siedzibę w USA oraz wykorzystują tam infrastrukturę techniczną. Jednak oba  podmioty przystąpiły  do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Komisja Europejska stwierdziła, że poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield jest na odpowiednim poziomie. Ponadto,  w ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie wymienione powyżej. 

IV. NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE. 

Na Portalu wykorzystujemy wtyczki udostępniane przez podmioty trzecie tj. Facebook, Google Analytics. 

V. LOGI SERWERA 

 1. Czym jest ‘log’ i co oznacza? 

Fachowo, log to rejestr zdarzeń, który utworzony jest w chronologicznej kolejności w sposób automatyczny, niezależny od użytkownika. ‘Log’ Zawiera sobie informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, serwera, bądź komputera i strony www. 

 1. Gdzie wykorzystywane są logi? 

Logi wykorzystywane są w prowadzeniu analiz trybu pracy systemów informatycznych. Można na ich podstawie np. tworzyć statystyki. Logi pozwalają też na wykrywanie nieprawidłowości systemu lub prób włamania do systemu. Korzystanie z Portalu wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na  którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. 

 1. Jakie informacje zawiera ‘log’ ? 

Logi tworzone są z różnym poziomem szczegółowości. Zwykle każdy pojedynczy wpis zawiera takie informacje jak: czas dokonania zdarzenia tj. data i godzina, rodzaj zdarzenia i kwalifikacja zdarzenia, tekstowy opis zdarzenia, nazwa użytkownika wraz z adresem IP, informacje dot. przeglądarki internetowej oraz systemie operacyjnym. 
! Dane zapisane w logach nie służą do identyfikacji osoby. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Scroll to Top